web counter

Odd Marthinsen Genealogy Site

The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

Notater


Treff 1 til 50 av 363

      1 2 3 4 5 ... Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
1889 kjøpte Edvard hus på Vesten, i Hulberget, av Andreas Eriksen. Huset lå ved elvekanten rett innenfor Soppemaskin til Hvidsten lense. Det var da naturlig at han begynte å arbeide i lensa etter å ha avsluttet sjømannslivet.
I en kilde står han anført som befrakter i lensa, i den jobben ble sortering og reparering av vaiere en del av arbeidet.
Les mer om Hvidsten lense under historier.
Edvard Martinsen var formann i byggekomiteen for Hvidsten bedehus som ble oppført i 1905 med betydelig dugnadsarbeid.
Edvard døde 25. august 1929, 73 år gammel, etter åtte år som enkemann. Hustru Nicoline døde 5. april 1921, nær 70 år gammel.
Sønnen Loi Kristian med familie overtok huset på Vesten etter sine foreldre. Huset ble revet i 1939 og bygd nytt av Loi og Anna Martinsen. 
Martinsen, Edvard (I42)
 
2 I 1830 var Debora Helene Jensdatter tilbake til Fredrikstad igjen, nå med ektefelle Erich Thielesen. De giftet seg i Borge omtrent to måneder før Debora hadde et nytt barn på armen. Bolette Amalie ble døpt i Fredrikstad 5. desember. Fadderene var Sergeant Sørum, Sergeant Jensen, [utydelig] Gundersen, høker Brandts enke, og Fjeldstads kone, Caroline Erichsen. Det ser ut som om familien hadde bodd på Helletet i Borge, for etter Debora Hellene Jensdatter står det Helletet, men bosted er oppgitt til ‘i byen’. Paret fikk Edel Lovise i 1833. Nå bodde de på Vaterland. Da var fadderent trolig mindre fornemme. Det var Konen Birgitte Larsen, pige Anne Jonsdatter, Elen Jacobsdatter, Ole Hansen, Soldat og Artilerist Abraham Eliasen. (Inger Hohler)
 
Jensdatter Helletet, Debora Helene (I1241)
 
3 06.07.1706 inngår hans mor, Dorthe Frantsdatter, en avtale om føderåd med Frants. Han skal nderholde henne livet ut, og mottar for dette alle hennes eiendeler, herunder hennes
gjenværende 10 lispd. i Søndre Næs. Moren døde i 1711, og Frants selger da denne andelen til sin bror:
"Kiendis Jeg underskrefne Frans Amundsen boende paa en Gaard kaldet Rud i Trøgstad Præstegield i Heggen og Frølands fougderi beliggende, og hermed witterlig giør at ieg af min fri willie og welberaad hue, med min Kiere Hustrue Sitzelle Olsdaatters Willie og Samtycke, hafuer Solt, skiødt og afhendt Saasom Jeg ved dette mit brefs kraft aldelis selger Skiøder og afhender fra mig min Hustrue børn og arfiunger til min Kiære broder Erlig og woelforstandige Mand Swen Ammundsen Næs, hans kiere Hustrue, Erlig og Gudfrygtige Qvinde Sitzel Niels Daatter, deris Børn og Sande arfiunger et half Skippund Tunge i Jorde goeds med bøxel og herlighed udj dend gaard Søndre Næs i Trøgstad Sogen beliggende til Evendelig Odel og Eiendomb, som af min kiere nu Salig Moder Dorethe Fransdaater war gifuen, for hendis underholdning sin lifstid ....
Datum Rud i Trøgstad Sogn dend 20 Marty Anno 1711.
Frans Amundsen". 
Amundsen Rud Østre, Frans (I1369)
 
4 14.8.06 besøkte jeg Riksarkivet og fikk se Dødsfallprotokoll for Christiania 1863. Side 210 - 515 for 4. mai 1863 finner jeg Andreas Halvorsen Ruud's dødsfall. I høyre merknadsfelt står anført:
"13/6 forevist bevilgning af 8/6 63
Udlånt til Sagf. Gaarborg 10/1 66." 
Halvorsen Ruud, Andreas (I976)
 
5 1801 var han ugift, 39 år, tjenestegutt på Slaugen nordre. Han var antagelig også tjenestegutt på Syverstad Søndre. Olsen Syverstad, Anders (I1218)
 
6 1801: Husmann med jord og land-soldat.
1818: Husmann under Lilleborge.
1823: Husmann under Begby.
Da Peder giftet seg på nytt var han husmann under Begby. Peder døde som inderst og legdsfattig. 
Paulsen, Peder (I230)
 
7 1826 Levde hun på Brevik, Torsnes, da hun ble konfirmert i Holm kirke. Andersdatter, Lene (I1167)
 
8 1834 bodde de på Melløs under Slang.
 
Gjermundsdatter, Ellen Marie (I183)
 
9 1856 hjelper han moderen med jordbruket i Tofteberg, hun var da enke.
1891 levde han på Tofteberg østre, Borge.
1900 var han gårdbruker på Engen, Tofteberg. Han hadde tjenestejenta Inga Mortensen og tjenestegutten Ole Mortensen. Kan dette være nevøer?
1910 Levde som gårdsarbeider på Vesten østre, Borge 
Pedersen, Gustav (I2052)
 
10 1865 bodde Lene på Hølberget sammen med sine to døtre, Gurine og Nikoline. I huset bodde også to svenske leieboere - båtbygger Rasmus Hansen og bjelkehogger Gustav Andersen.
I kirkeboka no 6 s. 272 Begravede står henne med etternavnet Halvorsdtr. Men aldersen stemmer, så dette må være henne. I lensmannsprotokollenes dødsmeldinger står Andersdatter som er riktig.
 
Andersdatter, Lene (I1167)
 
11 1865 hjelper han moderen med jordbruket i Tofteberg, hun er da enke.
 
Pedersen, Peter Anton (I2062)
 
12 1865 levde hun som Lægdslem hos datteren Anne Bolette på Strandløkka i Skjeberg.
 
Svendsdatter, Berthe (I1208)
 
13 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Kristiansen, Hans (I1044)
 
14 1875 Husholderske hos sin bror Edvard. Tjente hos Amundsene på Hvidsten i yngre dager. Hun var gift, men hadde ingen barn som vokste opp. 1910 forpakter mannen Vesten østre "Tomta" gnr.26, gnr.3, 8, 10. Bodde en tid på Snippen, døde på Emil Mørch.
 
Bredesdatter, Kristine (I1632)
 
15 1875 levde han og ble forsørget av sønnen Gunder på Vejen, Tofteberg østre, Borge Olsen, Martin (I2096)
 
16 1875 var han tjenestegutt på gården Holt i Skjeberg.
1894 var Johan stenhugger og bodde på Skrokkelia, Nygaard, Glemminge.
1905 flyttet han til Kristiania.

 
Andresen, Johan (I1665)
 
17 1885 jobbet han hos Normann Co. Olsen, Johan Tøger (I853)
 
18 1891 hadde familien boende hos seg en stesønn, Ole Christian Sigvardsen, f. 1877 i Fredrikstad.¶
Familien levde 1910 i Kniplegaten 7 i Fredrikstad der han leier for 5 kroner pr. måned. 
Bergersen, Bernt Edvin (I912)
 
19 1891 levde hun på Årum nordre i Borge - Gnr. 41, bnr. 2, brakke.
1891 er hun ervervsudyktig og nyter understøttelse av Hafslund Fattigvesen.
 
Andersdatter, Sørine (I65)
 
20 1894 er Karen enke og bor i Krosnes, Onsøy.
1900 Fadder: Enke Karen Hansen, Torpebjerget.
 
Andreasdatter, Karen Olava (I1666)
 
21 1900 bodde søstrene Louise Amalie og Anne Sophie i Deichmanns Gade 11, de var begge ugifte.
1910 bodde Louise Amalie i Inkognitogaten 15 b i Kristiania. 
Rom, Anne Sophie (I1048)
 
22 1900 hadde de pleiedatteren Anna Mortensen, f. 1890 i Borge. Pedersen, John (I2008)
 
23 1900 levde de i Vatvedt nordre, Degernes. Samtidig bodde pleiedatter Oline Julie Halvorsen, f. 1888, i familien. Olsen, Anders (I850)
 
24 1900 levde familien i Seierstensgate 462 - 483 i Fredrikstad. I 1910 bodde de i 1. etg. i Bjørndalsgate 13, Fredrikstad og betalte husleie på 180 kroner året. Olsen, Iver (I849)
 
25 1900 Levde han som skolegutt i Skien, Telemark.
Han bodde midlertidig i Telemarksgaden i Skien hos Anton og Hansine Mathisen, han drev skomakerforretning og hun blomsterforretning, mens han gikk på skole. Hansine var født i Fredrikstad 1853 og pikenavnet var Pettersen eller Jensdatter. Foreldre var antagelig Jens Pettersen, f. 1827 i Fredrikshald og moren Laura Hansdatter, f. 1819 i Fredrikstad. Karl Halfdan ble konfirmert i Skien 5/10 1902, da bodde han i Lundegaten.
1910 jobbet han som bankassistent og bodde i Torvgate 29 i Skien, Hotel/forretning. Der var Marie Christiansen fra Fredrikstad bestyrerinne. Det bodde også 4-5 andre fra Fredrikstad i gården.
Sedvanlig bosted var Seljord, Telemark. (Skien Mini 11, Konfirmerte 1900-1907, s. 235). Her står farens navn: Hans Petter Hansen Lie. 1914 er han fortsatt adressert til Lundegaten i Skien. På dette tidspunktet har moren giftet seg og fått flere barn med Lie fra Seljord.¶
 
Lie, Karl Halfdan (I1656)
 
26 1900 Levde Johan Anton på Kjølberg søndre, Borge, gnr.9, bnr.3.
1910 brukte familien etternavnet Juliansen. Ble medlem av Metodistkirken (Petrikirken) 10/07/1898. 
Olsen, Johan Anton (I2122)
 
27 1900: Begge foreldrene var døde og hun var pleiedatter hos enke Marie Johanne Kristiansen i Baggaden i Fredrikstad.
 
Olsen, Otilie Nilsine (I1637)
 
28 1910 bor hun hos sin foreldre og betegnes som sykelig.
 
Olsen, Josefine Anette (I856)
 
29 1910 jobbet han som lensearbeider ved Eidet i Tune. Familien bodde på Bakken, Vesten i samme hus på gnr 25, bnr.3, som Albert Hansen og hustru Margit.¶ Olsen, Nils (I1443)
 
30 1910 levde de i Maschmanns gate 4, Kristiania, 3. etg. Leie kr. 17,- pr. mnd. Fra 1 Aug 1920 levde de i Etterstadgate 24, Oslo. Schoubye, Riulf Engelbreth (I920)
 
31 1910: Levde i Fredensborgveien 27, Kristiania. Watvedt, Oscar Ludvig (I870)
 
32 1910: Levde ugift i Bjørndalsgate 13, Fredrikstad. Jobbet i manufakturforretning. Olsen, Emma Susanne (I860)
 
33 1920 Elev av Kristiania Handelsgymnasium.
 
Lund, Harald Sverre (I1058)
 
34 1923 er Kari gift Haukland, men bodde sammen med foreldrene i Etterstadgate 24. Schoubye, Kari (I921)
 
35 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Waal Evensen, Knut Jonas (I2158)
 
36 27. juni i kirken ble det bekreftet at han var hjemmedøpt 17. mai av jordmor Anne Marie Hansen.
1865 hjelper han moderen med jordbruket i Tofteberg, hun er da enke.
1875: Hans og Petra hadde fostersønnen Peter Larsen, f. 1866 i Borge.
De bodde da hos hans mor. Han arbeidet som skipsstuer og drev også med annet arbeid før han overtok bruket i 1883 Han jobbet også etter dette på sagbruk. De solgte eiendommen i 1917 og flyttet til Begby, der de etter alt å dømme bodde hos datteren Oline i det som nå er Nordre Kongsvei 1.
 
Pedersen, Hans (I1871)
 
37 8. juli 1833 – 4. mai 1881. Martin Andersen ble født på plassen Melløs under Slang i Skjeberg og døpt 4. august 1833 i Ingedal kirke. Sønn av husmann Anders Pedersen og hustru Ellen Maria Gjermundsdatter.
7. oktober 1849 ble Martin konfirmert i Ingedal kirke. Familien bodde da på plassen Moen under Syverstad.
22. januar 1856, 22 år gammel, ble Martin gift med 29 år gamle Sørine Andersdatter. Vel fire uker etter bryllupet kom første barnet til verden. Martin bodde da på Delås, nordre Navestad, Skjeberg, hvor Sørine var født 28. juni 1826 .
Sørine hadde sønnen Anton Hansen, f. 21. november 1848, fra et tidligere forhold utenfor ekteskap med Hans Halvorsen fra Guslund øvre i Skjeberg. Anton Hansen ble i 1879 gift med Grethe Anette Marie Helgesdatter fra Årum, de bosatte seg på Selbak i Borge og fikk hele 10 barn. Anton døde i 1915 og Grethe døde i 1914.
Innen utgangen av 1857 hadde Martin og Sørine flyttet til Sannesund (Sundløkka) der Hafslund hadde arbeiderbrakker som var utleid til sine arbeidere. 1865 bodde de i Rosmannsbrakka. Martin jobbet da som sorterer på Hafslunds Tomter.  
Andersen, Martin (I64)
 
38 Adresse 1852: Store Strandgaden, Christiania. 1863: Skolegaden 3, Christiania Halvorsen Ruud, Andreas (I976)
 
39 Adresse 1900: Høidal, Aker. 1900 var Olga Olsen, f. 1880 fra Fredrikstad, Tjenestepike (Enepige).
 
Rom, Adolf (I1007)
 
40 Agnes likte å skrive fortellinger om framtiden. Etter seg hadde hun flere esker med papirer fra sine skriverier. Hun var også flink til å stelle i hagen. Med mye blomster var hagen deres en fryd for øyet.
 
Andresen, Agnes Konstanse (I265)
 
41 Amalie er skilt fra Bernt Bergersen og hun bor på Evjekaien 3 i Fredrikstad. Sønnene Berger og Brede bor hos henne i 1910.
 
Olsdatter, Petrine Amalie (I854)
 
42 Amund må være sønn til Børge som bodde på Søndre Nadem i Høland frem til 1660.

I en innførsel av 18.06.1680 i Nedre Romerike tingbok nr. 11, folio 36b, vitnet Børge Nadems sønner, Morten Soprim og Amund Næs: "Morten Soprim Proffuer vden æd; er 50 aar gl: hans Bestefaders ord, som bode paa Syndre Nademb, Mest ald hans alder".
Amund vitnet i samme rettssak om at han var født på Nadem, hans bestefar var Even Nadem.

Ved manntallet i 1663-66 finner vi Amund på denne gården:
"Num 15: Nadem - 1½ skippd. tunge.
Opsider: Amund Børgersøn - 26 Aar.
Deris Sønner: Suend Amundsøn - 2½ Aar.
Husmend: Karj Ellingsdatter.
Deris Sønner: Gunder Persen - 10 Aar."
Ved det første prestemanntallet og fogdenes manntall deles gården likt mellom Amund og
Lensmannen i Høland, Suend Suendsøn (født ca. 1614) på gården Rakkestad.
 
Børgesen Næs Søndre, Amund (I1375)
 
43 Amund og Ellen er kanskje i slekt med hverandre gjennom Aslak Melby. De fikk sammen 2 sønner og 3 døtre. Sønnene var: Ole født 1654. Han bodde i 1664 hos sin farbror Smed Iversen på Langseter. Dette var jo like etter farens død, så han bor vel der for oppfostring. Så er det Iver. Disse sønnene overtar Nordby og Dal etter farens død. Iver døde allerede før 1679 og søsteren Kari overtar litt av hans gods. Døtrene Dorte og Marte er begge gifte i Eidsberg.
I en stamtavle som Johan Garder har utarbeidet vises at Amunds foreldre var Iver Olufsen Langseter og Johanne Biørulfsdtr, hun var fra Nesodden, Oppegård og hennes foreldre var meget velstående og eide gods til over 20 skp. verdi, spredt over mange sogn. Ivers far var Oluf Smedsen og videre Smed Evensen.
Smeds far far Even Frøshaug fra Trøgstad. Langseter var en av hans mange eiendommer. Even Frøshaug er nok født ca. 1490, for han betaler skatt i 1514 og må da være myndig. Han er død før 1574. Evens hustru var datter av Ener Haga og i 1550 ble det skrevet et vidnesbrev som viser at Eners mor, Angerd Enersdatter, har overlatt ham følgende eiendommer: Haugrim i Aurskog, Faukerud (Fykerud) i Eidsberg, Holone i Skiptvet, 10 lsp. i Boger, Ski, 15 lsp. i Ekeberg, Trøgstad og Langseter i Trøgstad.¶
Det er gjennom denne Ener Haga og hans mor Angerd Enersdatter at forskerne regner at slekten stammer fra Bolt - Suderheim-slekten og Håkon V.
Håkon den V Magnussen, 1299-1319, hadde en datter som het Agnes og som var gift med en høyadelsmann ved navn Haftor Jonson fra Suderheim. Denne Haftor var også av kongelig byrd. De hadde en sønn, Jon Haftoresønn, som også odde på Suderheim. Jon hadde tre sønner: 1. Ulf Jonsen, Ervalla i Sverige.
Hans etterkommere hører til på Elingård i Onsøy. 2. Håkon Jonson, død 1392, var medlem i Rigsrådet og fraskrev seg kronen til fordel for kong Eirik. 3. En datter Cecilie død 1411. 4. Brynjulf Jonson omtalt i 1405. Han var gift to ganger, og etter 2. ekteskap bodde han i Sverige hvor han hadde store eiendommer. Barn i 1. ekteskap: Knut og Ulvild. Knut regnes som stamfar til Roos-slekten til Hjelseter i Sverige. Knut hadde to sønner: Brynjulf og Jens. Disse bodde i Norge.
En av disse sønner var - etter Johan Garders mening - gift med Angerd Enersdatter fra Haga i Eidsberg. Hun regnes for å være mor til Ener Haga og stammor til Frøshaug-slekten.
 
Iversen-Fosser, Amund (I1139)
 
44 Anders overtok Nedre Rud Søndre del gård i Askim da det ble partisjonert i 1747. Han betalte 200 rdl. til eieren Holm Hansen.
Anders gift Tuni Andersdatter Østby, datter av Anders Olsen Østby og Gunhild Olsdatter. (Tuni Adersdatter Østby ble født circa 1687 og døde i 1772.)
 
Hansen Rud, Anders (I1279)
 
45 Anders Pedersen ble født på plassen Holmen under Nes herregård i Torsnes, Østfold. Fødselsdato er ikke oppgitt i kildene, men dåpen var 14. februar 1796. Han var sønn av husmann Peder Paulsen og hans første hustru, Lisbeth Torbjørnsdatter, på plassen Ingerholmen under Nes herregård. Peder Paulsens andre hustru var Debora Helene Jensdatter.
Stua på husmannsplassen Holmen ble revet så sent som på 1970-tallet, bare grunnmuren står igjen og viser grunnplanet. Plassen lå i bakkeskråningen ned mot Neskilen.
 
Pedersen, Anders (I182)
 
46 Anna ble døpt i Borge kirke 7. august 1898.
Anna gikk ut av Kilevold skole i 1912 med hovedkarakter «Udmerket godt» (1.54). I alle fag lå karakteren på «Udmerket godt».
Anna Martinsen  var i 1917 rammet av tuberkulose, men ble kurert ved Grefsen nye Sanatorium i Oslo.
Anna var en strevsom og målbevisst dame. Da hun ville bygge nytt hus i Hulberget i 1939, nølte Loi noe. - det var uro i Europa visste ikke om det ble krig. Men en vakker dag når Loi var på arbeid hadde hun begynt å rive det gamle huset. Da flyttet de ut i uthuset mens nybyggingen pågikk.
Hun tok sertifikat for bil i 1928, og var visstnok første dame i Østfold med sertifikat. Hun drev mye med hjemmearbeid som maskinstrikking, og solgte varene. Da hun ville bygge nytt hus i Hullberget i 1939, nølte Loi noe. Men en vakker dag når Loi var på arbeid hadde hun begynt å rive det gamle huset. Da flyttet de ut i uthuset mens nybyggingen pågikk. Da hun ble rammet av sykdom i 1954, rodde hun over elva og kom seg til Sarpsborg sykehus, der hun døde fem dager senere. 
Karlsen, Anna Kristine (I6)
 
47 Anne Sofie levde som selveier og enke i 1875 på Tofteberg østre, Borge. Olsdatter, Anne Sophie (I2054)
 
48 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Pettersen, Anne-Lise (I1939)
 
49 Ansøkninger til Førstelærerposten ved Borregaards Brugsskole 1871. Nr. 14 av 15 søkere.
Hans Kristian Andersen, f. 15.12.1839, lærer ved Torps Brugsskole, Borge fra 1869. Eksamen 1861 i Rakkestad og 11.7.66 i Asker. (Står ikke om han fikk jobben) Kilde: Tune prestearkiv, A. Embetet. Boks I, 1787-1881. 
Andersen, Hans Christian (I937)
 
50 Arne begynte som unggutt å arbeide på verket. Han tok yrkesskole og gikk i rørleggerlære. Bredesen, Arne Gunnar (I1592)
 

      1 2 3 4 5 ... Neste»


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.